Workshop Popis aktivit tvůrčí dílny na Benzínce pro studenty gymnázia ve Slaném

Prostřednictvím činností se studenty a formulací zadání jsme se snažili navodit atmosféru citlivosti a vnímavosti vůči prostoru architektury.

Koncipovali jsme ji jako cestu z budovy školy, kterou studenti znají a jejíž vnímání je pro ně rutinní, na Benzínku, o jejíž podobě toho mnoho nevědí. Pokusili jsme se iniciovat uvažování studentů o prostoru města, v němž pobývají a prožívají, a zvážení možností, jak do tohoto ústrojí tvůrčím způsobem zasáhnout a jak by bylo možné intervenovat do stavby, podléhající destrukci.

Koncentrace v prostoru funkcionalistické stavby školy pomohla k vyjasnění vnímání a vztahu studentů k této stavbě a umožnila přehodnotit, zda má tato budova nějaké zajímavé prostorové dispozice. K setkání jsme vybrali schodišťovou podestu, která jednak odkazuje k schodišti na experimentální škole Bauhaus a jednak se krásně otevírá do prostoru města.

V samotném úvodu, po přiblížení projektu jsme vyzvali studenty, aby představili sebe a také místo, k němuž mají ve Slaném či jeho okolí vztah a dále místo, které je pro ně důležité mimo Slaný. Ve vztahu k těmto myšleným lokalitám a sobě samému si každý student vytvořil jmenovku z lepicích pásek a barevných folií, jež byla zároveň stylizovanou mapou místa, ke kterému je váže nějaké pouto.

Atmosféru školy studenti popsali slovy, která ji podle vlastního zvážení nejlépe vystihují. Z těchto slov jsme v prostoru schodiště složili útvar - prostorovou báseň - volný text, vněmž náhodná i promyšlená sousedství slov vytvořila skupinový slovní obraz prostoru. Slova jsme složili do balíčku a vzali s sebou na cestu na Benzínku.

Prostřednictvím zvětšených fotokopií jsme studentům před budovou školy představili několik dalších českých funkcionalistických architektur, takže měli možnost vysledovat, zda se jim škola nějak nepodobá. Tato naučná část byla završena tvůrčí adjustací fotoobrazů architektur na tvar stavby školy.

Cesta na Benzínku byla pozorováním zástavby z 1. pol. 2O. stol. a hledáním autentických dobových detailů a zvláštností, které si studenti zakreslili na samolepky. Putování ze školy na Benzínku bylo vlastně provázeno tvary, jež mají svůj původ ve funkcionalismu. I samotná stavba Benzínky k němu svým tvarem i konstrukcí do jisté míry odkazuje.

Kresby studentů na samolepkách byly v další fází zkombinovány se samolepkami fotografií míjených staveb. Opuštěná nástěnka se změnila v plochu reflexe, pohledu zpět do prošlé ulice. Studenti z vlastního kresebného materiálů a fotografií, jež dostali, vytvořili koláž - podobu nového města, syntézu vícepohledovosti a fragmentů vlastních vzpomínek. Z tohoto místa jsme se již odebrali přímo k objektu naší cesty – BENZÍNCE.

Po příchodu na Benzínku jsme ve skupině pomocí slov popsali stavbu a její působení a dali jsme studentům k dispozici slova na kartičkách, přinesená ze školy. Vyzvali jsme je, ať tato slova opět použijí v prostoru a umístí je tak, aby se podpořil či ozřejmil jejich význam a souvislost s konkrétním místem stavby. Studenti mohli sami zkoumat, zda se slova myšlená pro jiný prostor dají použít v prostoru novém a je - li zde nějaká proměna nebo podobnost. Každý své umístění ostatním účastníkům dílny vysvětlil.

Mapování a zkoumání prostoru a jeho objevování jsme se věnovali i během další činností, kdy studenti digitálními fotoaparáty ve skupinách fotografovali zátiší benzínky v několika oblastech - interiér stavby, exteriér stavby, stopy minulosti a současnost benzínky / nánosy současnosti/. Každá skupina a každé téma bylo zastoupeno pěti snímky, které jsme si vzápětí vzájemně představili.

V následujícím zadání jsme studentům nabídli různé materiály - kartony, lepenky, lepicí pásky, různé druhy papírů apod. , které mohli použít k vlastní promyšlené intervenci - instalaci v prostoru Benzínky, ať již ve vztahu k minulosti, současnosti, krajině či uměleckým vstupům, které již na Benzínce vznikly.

V závěru obdržel každý účastník korespondenční lístek, jehož volnou plochu mohl věnovat otisku části stavby, ve které vytvořil dílo, jež zůstává a podléhá času a dynamice prostoru. Tento koresponďák, který může komukoliv zaslat, je tak vedle fotodokumentace jediným existujícím výstupem dílny.

Zánik studentských prací a jejich přeměna v odpad, jež plní rozpadající se prostor Benzínky je proces, kterým prochází celý prostor. tento proces jsme se se studenty pokusili prostřednictvím výtvarné dílny a naší přítomnosti prozkoumat a prožít. Naším cílem bylo, aby studenti přijali rozpadlou Benzínku jako místo, do něhož mohou výtvarně vstoupit a nebo zde mohou objevit výtvarná díla jiných lidí.

Studenti reagovali na prostor a místo podle své povahy; jemně i s razancí, nenápadně i okázale, přímočaře i rafinovaně. Jsem rád, že zde vznikla příležitost pro toto inspirativní setkání s citlivými, vnímavými, a inteligentními mladými lidmi, k čemuž se myslím může připojit i má kolegyně Blanka Lhotáková.

Oldřich Bystřický


Výtvarná dílna na opuštěné slánské Benzínce

Dne 22. června 2007 proběhne jednodenní tvůrčí dílna se studenty gymnázia Slaný na opuštěné benzínové pumpě za městem Slaný (silnice 16, za bývalými kasárnami). Dílnu povedou umělci a výtvarní pedagogové Blanka Lhotáková a Oldřich Bystřický. Účastníci dílny se sumělci budou zabývat problémem města, předměstí, staveb, krajiny a našeho života vtěchto prostorech. Studenti si aktivně vyzkouší kresbu, tvorbu objektů a instalaci. Vedoucí umělci chtějí tvořit spolu súčastníky a ukázat, že talent a tvořivost mají všichni kolem nás. Cílem dílen je rozvoj kreativity, citlivosti a analytické myšlení žáků a studentů. Program dílny spočívá vcelodenní práci umělců se studenty, která vyústí vprezentaci děl (jakousi vernisáž) ve večerních hodinách téhož dne na Benzínce. Na tuto prezentaci jsou zváni všichni, které aktivní mapování města Slaného a práce mládeže zajímá. Tím se plní i další cíle projektu jako je přiblížení současného umění veřejnosti a podpora komunitního života. Další workshop se na Benzínce ve Slaném se odehraje 14. září 2007. Fotodokumentace dílen a díla účastníků budou ještě představena vlistopadu na chodbách slánské knihovny. Dílny jsou podpořeny grantem Středočeského kraje a královským městem Slaný. Partnerem projektu se stala Knihovna Václava Štecha ve Slaném. Přijďte podpořit současné umění vzniklé na území Slaného. Přijďte na Benzínku diskutovat, bavit se nebo se jenom dívat.

Monika Sybolová


„Tvůrčí dílna na benzínce“

Tento podivný název, který nám zprvu naprosto nic neříkal, přesně vystihuje stejnojmenný výtvarný projekt. Když jsme se o této dílně dozvěděli, říkali jsme si: „Jasně, budeme malovat, kreslit a tvořit, a pak odejdeme domů.: Jenže vše probíhalo úplně jinak!! Žádné klasické malování krajinek a povídání o malířských technikách.

Celá jednodenní akce proběhla 22. června a byla pojata svěžím a netradičním způsobem. Projekt započal vbudově Gymnázia V. B. Třebízského. Zde jsme měli první příležitost seznámit se slektory zNárodní galerie Blankou Lhotákovou a Oldřichem Bystřickým, kteří celou akci vedli.

Následně jsme se vydali kbenzínové pumpě. Postupně jsme prošli uličkami Slaného, kde jsme pod vedením lektorů objevovali umění ve starých „známých“ budovách.

Nakonec jsme došli na určené místo, kde se dnes nachází jakýsi skelet dříve fungující benzínky. Naproti našemu očekávání bylo místo vpoměrně zachovalém stavu a nakonec jsme zjistili, že každá ohnutá trubka a každý detail má svého ducha. To jsme se potom snažili zobrazit vnašich jednotlivých pracích.

Tvořili jsme zrůzných materiálů – přírodních, umělých, ale především jsme se snažili využít materiály přímo zdaného místa. I přes nepřízeň počasí si na závěrečné vernisáži nenechal nikdo zkazit náladu a všechna díla slavila velký úspěch. Budete-li mít chuť přijít se podívat na naše vystavená díla, nacházejí se za bývalými kasárnami, silnice číslo 16.

Celý projekt nám dodal nový pohled na umění. Zjistili jsme, že umění nemusíme hledat pouze vgaleriích a muzeích, ale třeba i na takových místech jako je deset let opuštěná benzínová pumpa.

Další tvůrčí dílna se koná 14. září od 8:00 do 15:00. Opět se studenty Gymnázia V. B. Třebízského. Jste všichni srdečně zváni na vernisáž, která bude probíhat od 14:30. Můžete se také podívat na fotodokumentaci dílen na http://benzinka.ooz.hu .

Jiří Pohanka, Daniel Machill, Veronika Vyskočilová, Hana Rogalewiczová
(studenti GVBT)